ImagingNGC 7771
NGC 7771 (Foto M. Graziani)
M 106
M 106 (Foto M. Graziani)
M 91
M 91 (Foto M. Graziani)
M 74
M 74 (Foto M. Graziani)
NGC 7640
NGC 7640 (Foto M. Graziani)
NGC 6503
NGC 6503 (Foto M. Graziani)
NGC 6760
NGC 6760 (Foto M. Graziani)
NGC 2207
NGC 2207 (Foto M. Graziani)
Comet Hartley
COMET 103P HARTLEY (Foto M. Graziani)